Digitalisering

Stänger GDPR dörren för Blockchain för livförsäkringsbranschen?

Kommer planerna inom livförsäkringsbranschen att använda den hypade och disruptiva teknologin blockchain att gå i lås?
Bilden håller på att klarna kring hur införandet av GDPR kommer att påverka livförsäkringsbranschens möjligheter att använda blockchain teknologin - i vart fall inom EU. 

Är blockchainhypen över?
Under de senaste åren har vi på Itello följt utvecklingen inom blockchainteknologi och vilka möjligheter, om några, som finns inom livförsäkringsbranschen. Under 2017 sökte allt fler på begreppet på Google i Sverige med en peak under eventet Insurtech Stockholm. Peaken må var över men i det fördolda ser vi allt fler finansbranschaktörer som ansluter sig till olika konsortier.

I Europa träder en ny dataskyddsförordning i kraft den 25 maj 2018 – GDPR. Den tar fasta på konsumentens rättigheter att inte person-, data och information sprids på otillbörligt sätt i det etablerade systemet med mellanhänder och centraliserad informationsverifiering. Konsumenten ska skyddas, Finansinspektionen är den myndighetsinstans som ansvarar för tillsynen över de aktörer som hanterar personuppgifter, data och information. Så var det i vart fall tänkt.

Men.

Den nya dataskyddsförordningen passar dåligt i en ny värld där mellanhänderna och tydliga informationsägare är ersatta genom den nya teknologi som bygger på decentraliserade register – DLT (Distributed Ledger Tecnology) - där Blockchain just nu ligger i vinnarposition. Då är det inte bara en fråga för EU utan globalt.

I en artikel - Blockchains and GDPR från Oxford Legal Faculty, tar författaren upp att den beslutade nya dataskyddsförordningen i EU är utformad utan några hänsyn tagit till de nya teknologierna som helt och hållet frikopplar intermediärer och enbart arbetar efter decentraliserade modeller för data- och informationsdelning. Just nu handlar väldigt mycket om just den frågan och kraften i en decentraliserad databas utan central ägare eller administrerande part. Men det finns fortfarande intressanta initiativ som bygger på det etablerade systemet med centraliserade data- och informationsregister men där man använder blockchainteknologin för att överföra information och data i slutna privata blockchains. En annan viktigt aspekt vad gäller blockhain är konflikten mellan GDPRs grundprincip ’right to be forgotten’ och det faktum att information som sparas i en blockchain är omöjlig att ändra eller ta bort (immutable data). Detta skapar stor osäkerhet kring möjligheten att kunna nyttja blockchains för hantering av kundinformation av personlig karaktär.

I Sverige skulle hanteringen av fribrev och flytt av försäkrings kunna vara ett tillämpningsområde där den nya teknologin tillämpas. Parallellt pågår flera projekt för att automatisera och digitalisera olika steg i processerna kring vårt långsiktiga sparande.

Allting tyder på att livförsäkrings- och pensionsbranschen kommer att behöva vara relativt hårt reglerad även i en framtid. Vi ser att flera av de tillämpningar där blockchain skulle kunna vara aktuell även skulle kunna adresseras och lösas med mer konventionella och traditionella systemlösningar. Den stora utmaningen ligger därmed troligen inte i första hand i branschens förmåga att anamma ny teknologi. Snarare handlar det i första hand för branschen att bli mycket bättre på att enas om branschgemensamma lösningar och sedan ha en förmåga/ambition att implementera överenskommen lösning både vad gäller processer och IT-stöd.

Vi på Itello fortsätter att bevaka blockchain och kontinuerligt utvärdera hur den skulle kunna nyttjas för att effektivisera våra kunders verksamhet och skapa en förbättrad kundupplevelse och smidigare process för slutkonsumenterna. Detta balanserat med de krav som omgärdar branschen kring legala krav och regelefterlevnad.

Läs de tidigare artiklarna på Itello Insights om Blockchain inom försäkringsområdet!
Redan flera blockchainaktörer som utmanar försäkringsbranschen
Blockchain – har potential att förändra livförsäkrings- och pensionsbranschen!

Blockchain - från hype till platå?
Analysfirman Gartner presenterar årligen Hype curves för olika teknologier - enligt dem har Blockchain passerat zenit på hypekurvan och är på väg mot platån

Här är några artiklar som fångar det som sysselsätter allt fler etablerade aktörer.
Realtid - "Kryptovalutor kommer revolutionera finansmarknaden"
Realtid - "Centralbanker är den ultimata kunden för blockkedjetekniken"
Financial Times - Five ways banks are using blockchain
Reuters - Top banks and R3 build blockchain-based payments system

Många provar är möjligheterna med DLT. I Europa experimenteras det på flera olika ställen kring hur blockkedjor kan användas för att bryta upp de etablerade värde- och informationskedjorna.
Celent - 2018 Predictions: Five things that will influence the future shape of the insurance technology landscape
E&Y - Blockchain in Insurance
Hogan Lovells - How Distributed Ledger Technology might grow in the Insurance Industry
Cognizant Blockchain: A Potential Game-Changer for Life Insurance

Följ Itello på LinkedIn så missar du inga nyheter!