Arbetsmiljöhantering på Itello

I tron om att den sociala och organisatoriska arbetsmiljön är den enskilt viktigaste faktorn för hur vi mår, och att välbefinnande och prestation går hand-i-hand, arbetar vi kontinuerligt med vår arbetsmiljö. Som utgångspunkt för struktur och innehåll i vårt arbetsmiljöarbete har vi både Arbetsmiljöverkets författning för Social och organisatorisk arbetsmiljö (AFS 2015:4) samt ISO 45001, som är den kommande ISO-standarden på området. I det systematiska arbetsmiljöarbetet undersöker vi bland annat trivseln och arbetsklimatet. Vi utför också skyddsronder och identifierar risker. För varje risk tar vi fram relevanta åtgärder samt utför kontroller på att dessa åtgärder ger önskad effekt.

I arbetsmiljöpolicyn framgår vilket ansvar medarbetare på alla nivåer har för arbetsmiljöfrågorna samt vår syn på hur samverkan i dessa frågor ska gå till. Vi är måna om att skapa engagemang för våra arbetsmiljömål eftersom vi tror att allas deltagande och engagemang är en förutsättning för att nå uppsatta mål.

Våra värderingar är av stor betydelse i skapandet av en företagskultur och därför också en självklar del i vårt arbetsmiljöarbete. Vi vill t.ex. främja personlig utveckling, samarbete och ansvarstagande, som vi tycker är särskilt viktigt. Vi verkar också för att våra lokaler ska vara kreativa, inbjudande och främja arbetsro.

Vi planerar att certifiera vårt ledningssystem för Arbetsmiljö enligt ISO 45 001 när det blir möjligt under 2018.

Vill du veta mer om vår arbetsmiljöhantering är du välkommen att kontakta oss.