MiIjöhantering på Itello

Itello arbetar sedan länge kontinuerligt med miljöarbetet som en del av vår vardag. Vi ser på vårt miljöledningssystem som en väldigt viktig del i hela vårt ledningssystem och har integrerat det med alla övriga ledningssystem på företaget. Vårt miljöledningssystem bygger på grundelementen i ISO 14 001 och utgår från att arbetet bedrivs med inriktning på ständiga förbättringar vad gäller miljöförbättrande åtgärder och dokumentation.

Vårt miljöledningssystem

Itello har genomfört en Intressentanalys samt en Miljöutredning där miljöaspekterna och miljöpåverkan har identifierats. Vi har även beaktat gällande lagkrav. Inom ramen för miljöledningssystemet har vi sedan formulerat miljömål och mätetal, miljöpolicy, regler och  riktlinjer samt anvisningar, etablerat en miljöorganisation och ett system för rapportering och uppföljning. Vi arbetar med årliga revisioner och handlingsplaner. En förteckning över för verksamheten aktuell lagstiftning har upprättats liksom en förteckning över kemikalier som används och en plan för nödlägesberedskap.

Företagets miljömål formuleras inom energiförbrukning, klimatneutralitet, datornyttjande samt utbildning.

                                          

Vill du veta mer om vårt miljöarbete är du välkommen att kontakta oss.