Kontinuitetshantering på Itello

Itello ser risk- och kontinuitetshantering som två korrelerande delar i en helhet. Det handlar initialt om att identifiera, värdera och sammanställa effekterna av riskerna.

Efter sammanställning och analys arbetas med risk och effektminimering.

Parallellt planeras och tränas för kontinuitetshantering när en reservprocess ändå behöver aktiveras för att snabbt minska skadeeffekten. 

Alla identifierade typer av risker omfattas och hanteras i ett sammanhang. Risktyperna är identifierade som:
- Strategiska risker
- Operativa risker
- Ekonomiska/finansiella risker
- Fysiska risker

Kontinuitetshantering

De risker som vid riskinventeringen identifierades som inte rimliga att hantera inom ramen för robusta processer, får hanteras av kontinuitetshanteringens reservprocesser.

Itellos delledningssystem för kontinuitetshantering har som uppgift att ta fram lösningar och planer för dessa reservprocesser, testa och träna för att vara förberedda samt vidmakthålla/förbättra dessa.

Vid sidan om detta ska även kontinuitetshanteringen hantera oförutsedda risker som en sista utväg.

Itello avser följa ISO-standarden 22301 i sitt arbete kring kontinuitet.